Přeskočit na obsah

Otázky a odpovědi při obchodní schůzce

Jdete-li na obchodní schůzku, pak některé otázky a odpovědi se opakují. Podívejme se společně jaké to jsou. Kdo je připraven, není překvapen.

Na konci článku najdete výukové karty, skripta a k poslechu MP3

Fráze

 • Could you spell your name, please?
 • Mohl byste vyhláskovat své jméno, prosím?
 • Of course, it is PETER PANN. From ABC. He knows my number.
 • Samozřejmě, je to PETR PANN. Zná moje číslo.
 • Have a good trip!
 • Šťastnou cestu.
 • Thanks, I will get back to you as soon as I am back in my office.
 • Díky, ozvu se vám, jakmile budu zpátky v kanceláři.
 • See you on Friday.
 • Uvidíme se v pátek.
 • Friday at two. I am looking forward to meeting you.
 • V pátek ve dvě. Těším se na setkání s vámi.
 • Where were you born?
 • Kde jste se narodil?
 • I was born in Prague.
 • Narodil jsem se v Praze.
 • It was nice meeting you.
 • Rád jsem se s vámi opět setkal.
 • It is always a pleasure to meet you too.
 • Také je vždy potěšením se s vámi potkat.
 • It´s good to see you again, Peter.
 • Rád(a) vás znovu vidím.
 • And you, Arnold, and you.
 • Já tebe také, Arnolde.
 • It´s nice to be here again.
 • Jsem rád(a), že jsem opět tady.
 • We are happy to have you here.
 • Jsme rádi, že jste tady.
 • It´s nice to be here.
 • Je pěkné být tady.
 • Thanks, I am glad you like it here.
 • Jsem rád, že se Vám tady líbí.
 • Nice to meet you!
 • Těší mě.
 • Nice to meet you too.
 • Také vás rád poznávám.
 • Can we change the time of our meeting?
 • Můžeme změnit čas naší schůzky?
 • When would it suit you better?
 • Kdy by vám to sedělo lépe?
 • Hello, can I speak to Peter, please?
 • Dobrý den, mohu mluvit s Petrem, prosím?
 • Speaking!
 • U telefonu!
 • Hello, is that Peter, please?
 • Dobrý den, je tam Petr, prosím?
 • Hang on, I´ll put you through.
 • Počkejte, přepojím vás.
 • Hope to see you again soon.
 • Doufám, že vás brzy opět uvidím.
 • See you!
 • Uvidíme se!
 • Hope to see you soon!
 • Doufám, že se brzy uvidíme.
 • I am also looking forward to seeing you soon.
 • Těším se, že vás brzy uvidím.
 • I am sorry I didn´t catch your name.
 • Lituji, ale nezaslechl jsem vaše jméno.
 • No problem, it is Thomas.
 • Bez problému. Je to Tomas.
 • Are you ready to order?
 • Jste připraveni si objednat?
 • Yes, I think so. Peter, what is it?
 • Ano, myslím že ano. Petře, co to bude?
 • What would you like to drink?
 • Co si dáš k pití?
 • I´ll have a glass of red wine.
 • Dám si sklenici červeného vína.
 • What would you like to eat?
 • Co si dáš k jídlu?
 • We´ll have a potato soup and the chicken burger with fries.
 • Dáme si bramborovou polévku a kuřecí burger s hranolky.
 • Would you like something to drink?
 • Dáš si něco k pití?
 • Some coffee would be great.
 • Trochu kávy by bylo super.
 • What do you do?
 • Co děláte (profese)?
 • I work as a sales engineer.
 • Pracuji jako technik prodeje.
 • Who do you work for?
 • Pro koho pracujete?
 • I work for IBM.
 • Pracuji pro IBM.
 • Are you up for some sightseeing?
 • Chtěl byste si prohlédnout nějaké památky?
 • Definitely, we can visit some interesting places after our meeting.
 • Určitě můžeme po meetingu navštívit nějaké památky.
 • Call me when you arrive.
 • Zavolej mi, až přijdeš.
 • Ok, I expect to be in Prague around 7 a.m.
 • OK, počítám, že budu v Praze okolo sedmé ráno.
 • Can I leave a message?
 • Mohu nechat vzkaz?
 • Of course, go ahead.
 • Samozřejmě, do toho.
 • Can I talk to you now or should I call later?
 • Mohu s vámi mluvit teď nebo mám zavolat později?
 • I am sorry I am busy now. Call tomorrow in the morning.
 • Lituji, ale nyní jsem zaneprázdněn. Zavolejte zítra ráno.
 • Can we get a check, please?
 • Můžeme dostat účet, prosím?
 • Of course. A card?
 • Samozřejmě. Kartou?
 • Can we get an aile seats?
 • Můžeme dostat místa v uličce?
 • Of course, but they are not next to each other.
 • Samozřejmě, ale nejsou vedle sebe.
 • Can you pleasde e-mail me the contract by Friday?
 • Můžete mi prosím poslat smlouvu mailem do pátku?
 • I don´t know if I can make it by Friday, but by Monday for sure.
 • Nevím, jestli to stihnu do pátku, ale do pondělka určitě.
 • Could you ask him to call me?
 • Mohla byste ho požádat, ať mi zavolá?
 • OK, your name is Peter, from which company?
 • OK, jmenujete se Petr,ze které společnosti?
 • Could you bring us some mineral water, please?
 • Mohla byste nám přinést nějakou minerálku, prosím?
 • Still or sparkling?
 • Přírodní nebo sycenou?
 • Do you live in Prague?
 • Žijete v Praze?
 • Yes, but I come from Poland.
 • Ano, ale pocházím z Polska.
 • Do you travel a lot for work?
 • Cestujete v práci hodně?
 • It depends on the projects. Actually not much.
 • Záleží na projektech. V současnosti moc ne.
 • Friday at 3 sounds great.
 • Pátek ve tři zní skvěle.
 • Great. I will see you on Friday at three. Thanks.
 • Skvělé, uvidíme se v pátek ve tři. Díky.
 • Hello Thomas , what can I do for you?
 • Dobrý den, Thomasi, co pro Vás mohu udělat?
 • Hello Larry, I am trying to deal with the claim you have risen.
 • Zdravím Larry, pokouším se vyřizovat tu reklamaci, kterou jste zaslali.
 • How about Friday at 3?
 • Co takhle v pátek ve tři?
 • I am sorry, I am out of office on Friday.
 • Lituji, v pátek nejsem v kanceláři.
 • How about going for dinner?
 • Co takhle jít na večeři?
 • That would be very nice of you. Pick me up at six and we´ll have dinner then.
 • To by od vás bylo moc milé. Vyzvedněte mě v šest a pak si dáme večeři.
 • How can I help you?
 • Jak Vám mohu pomoci?
 • Can you put me through to Garry Fergusson, please?
 • Můžete mě přepojit na Garryho Fergussona, prosím?
 • How was the trip?
 • Jaká byla cesta?
 • The trip was good, the plane was on time, so no complaints.
 • Cesta byla dobrá, letadlo letělo na čas, žádné stížnosti.
 • I am out of office.
 • Jsem mimo kancelář.
 • OK, when are you in your office?
 • OK, kdy jste v kanceláři?
 • I am phoning about the meeting tomorrow.
 • Volám ohledně schůzky zítra.
 • Any changes?
 • Nějaké změny?
 • I am sorry to interrupt
 • Nerad ruším.
 • You are not interrupting. How can I help you?
 • Nerušíte. Jak vám mohu pomoci?
 • I am sorry, I am busy on Friday.
 • Je mi líto, v pátek jsem zaneprázdněn.
 • How about next Tuesday then?
 • A co takhle příští úterý?
 • I need to make a call.
 • Potřebuji si zavolat.
 • Of course. Go ahead.
 • Prosím. Kupředu.
 • I would love to, but I feel a little tired.
 • Strašně rád, ale cítím se trochu unaven.
 • Of course, it has been a tough day. I will drive you to the hotel and I ´ll pick you up tomorrow at nine
 • Samořejmě, byl to těžký den. Zavezu vás na hotel a vyzvednu vás zítra v devět.
 • I´d like chicken and potatoes.
 • Rád bych kuře s brambory.
 • OK, anything else?
 • OK, ještě něco?
 • I´ll call again later.
 • Zavolám znovu později.
 • OK, Garry should be here at about two.
 • OK, Garry by tady měl být okolo druhé.
 • I´ll give her your message.
 • Předám jí vaši zprávu.
 • That´s very nice of you. Thanks.
 • To je od vás milé. Děkuji.
 • If there is a problem, let me know.
 • Jestli bude problém, dejte mi vědět.
 • We don´t expect a single problem.
 • Neočekáváme žádný problém.
 • Is it possible to go shopping?
 • Je možné jít nakupovat?
 • Yes, there are several shopping centres in the neigbourhood.
 • V okolí je několik nákupních center.
 • Is it possible to meet on Monday?
 • Je možné setkat se v pondělí?
 • What time do you have in mind?
 • V kolik máte na mysli?
 • Is it your first visit to Ostrava?
 • Je to vaše první návštěva v Ostravě?
 • No, I have been there already twice.
 • Ne, už jsem tady byl dvakrát.
 • Please leave your name and number.
 • Prosím zanechte své jméno a adresu.
 • The name´s Peter,and the number is 603541982
 • Jméno je Petr a číslo je 603541982.
 • Please let me know if there are any problems.
 • Prosím, dejte mi vědět, jestli budou jakékoli problémy.
 • I don´t think there will be any problems.
 • Nemyslím, že budou nějaké problémy.
 • Sorry, could you say that again?
 • Promiňte, mohl byste to říci znovu?
 • I do not understand what you want.
 • Nerozumím, co chcete.
 • Speaking!
 • U telefonu!
 • Hello, this is Thomas from ABC. I am calling about the e-mail you sent me yesterday.
 • Ahoj, tady je Thomas z ABC. Volám ohledně emailu, který jsi mi včera poslal.
 • Thanks for inviting me, but I already have plans.
 • Díky za pozvání, ale už něco mám.
 • OK, no problem, we can go there anytime.
 • OK, není problém, můžeme tam zajít kdykoli.
 • The line is engaged.
 • Linka je obsazena.
 • Can you take a message?
 • Můžete vzít vzkaz?
 • What is your hotel like?
 • Jaký je váš hotel?
 • It was ok. The room was very comfortable.
 • Byl v pohodě. Pokoj byl velmi pohodlný.
 • Who ´s calling,please?
 • Kdo volá, prosím?
 • Hello, this is Thomas from ABC. Am I talking to Mr. Fergusson?
 • Ahoj, tady je Thomas z ABC. Mluvím s panem Fergussonem?
 • Would it be possible to meet on Tuesday?
 • Bylo by možné se potkat v úterý?
 • Tuesday´s no good, how about sometimes after 20th?
 • Úterý je špatné, co takhle někdy po dvacátém?
 • Would you have dinner with me tomorrow?
 • Šel bys se mnou zítra na večeři?
 • I am sorry but I already have plans for tomorrow night.
 • Je mi líto, ale na zítřejší večer už mám program.
 • Would you like to go to the cinema?
 • Chtěl byste jít do kina?
 • Thanks, but I am a little tired and still have some work to do.
 • Děkuji, ale jsem trochu unaven a mám ještě nějakou práci.

 

Ke stažení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *