Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ A LICENČNÍ PODMÍNKY

1. DODAVATEL

Ing. Tomáš Dvořáček
Družební  255/72
725 26 Krásné Pole
email: eshop@poslechovaanglictina.cz
tel.: +420 773 789 940
IČO: 61951404

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku.

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • Předmětem těchto webových stránek je nabídka internetových služeb spojených s elektronickou distribucí mp3 nosičů.
 • Odběratel je seznámen se základními či doplňkovými informacemi pomocí webu poslechovaanglictina.cz, případně pomocí individuální e-mailové či telefonické komunikace. Získané informace či podmínky tímto akceptuje.
 • Dodavatel je oprávněn kdykoliv měnit nabídku, parametry a cenu svých produktů.
 • V cenách produktů nejsou zahrnuty případné individuální modifikace.
 • Email s informacemi o zaplacení a pro komunikaci: objednavka@poslechovaanglictina.cz

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • S osobními údaji odběratele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Odběratel prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
 • Osobní nebo přihlašovací údaje odběratele nejsou poskytovány třetím osobám.

4. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE

 • Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů odběratele, pokud jejich zneužití prokazatelně nezpůsobil.
 • Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za závady a škody způsobené úpravami audionosičů ze strany odběratele po okamžiku prodeje.
 • Dodavatel neodpovídá za bezproblémovou funkčnost napojení dodaného produktu na software třetích stran.
 • Dodavatel má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného produktu nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednaný produkt předem, vrátí dodavatel odběrateli celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.
 • Dodavatel je oprávněn poskytovat nebo prodávat vyhotovené služby, úpravy a moduly třetím stranám, není-li toto jiným způsobem individuálně dohodnuto či smluvně ustanoveno.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ODBĚRATELE

 • Odběratel je povinen uvádět pouze pravdivé a aktuální osobní údaje.
 • Odběratel je povinen přihlašovací údaje, které mu byly zaslány dodavatelem, zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich zneužití.
 • Odběratel nese plnou odpovědnost za veškeré akce, změny a úpravy, které byly provedeny s použitím dodavatelem přidělených přihlašovacích údajů.
 • Odběratel je oprávněn přihlašovací údaje měnit.
 • Odběratel je s celkovou cenou objednávky seznámen ještě před jejím potvrzením.

6. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • Smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nabývá platnosti okamžikem zaplacení objednávky pomocí systému GoPay.
 • Platbou odběratel stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky, jenž jsou pro obě smluvní strany závazné a obě smluvní strany jsou povinny se jimi řídit.
 • Distribuce produktu objednaného na poslechovaanglictina.cz je realizována elektronicky zasláním na e-mail, který dodavatel uvedl v objednávkovém formuláři.

7. REKLAMACE

 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
 • V případě, že odběratel změní, či jinak zasáhne do zdrojového kódu, není reklamace uplatnitelná.
 • Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená chyba nebo půjde-li o chybu nespadající do záruky) může dodavatel požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování a opravu.

8. SHODA A ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

 • Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že prodávaný produkt či poskytnutá služba je při převzetí odběratelem ve shodě s kupní smlouvou.
 • Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaný produkt či poskytnutá služba má užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě užitné vlastnosti pro software či službu takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití produktu či služby uvádí nebo pro který se produkt či služba obvykle používá.
 • V případě, že produkt či služba při převzetí odběratelem není ve shodě s kupní smlouvou, má odběratel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu dodaný produkt či poskytnutou službu uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může odběratel požadovat přiměřenou slevu z ceny produktu či poskytnuté služby. To neplatí, pokud odběratel před převzetím produktu či služby o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Na produkt distribuovaný elektronicky se nevztahuje ustanovení §1837 odstavce l) občanského zákoníku, o možnosti odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží.
 • Produkt distribuovaný elektronicky nebo upravený na zakázku pro konkrétního koncového zákazníka nelze vrátit.
 • Odběrateli zaniká nárok na odstoupení od smlouvy v případě a) neodborného použití produktu, modulu či úpravy b) přítomnosti individuálních funkčních úprav.
 • Odstoupením od smlouvy se odběratel zavazuje uhradit dodavateli dosavadní náklady za provedenou práci v případě, že takové náklady vznikly.

10. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

 • Licence pro použití dodaného produktu se řídí autorským zákonem

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními zák. č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona.
 • Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito obchodními podmínkami dotčena.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.10.2017.