Přeskočit na obsah

Otázky a odpovědi na pracovním pohovoru

Pohovor s vašim novým potenciálním zaměstnavatelem může buď novou kariéru nastartovat, nebo pohřbít. Záleží jak se připravíte. Probíhá-li pohovor v angličtině, nebo je angličtina jeho součástí, je to o malinko složitější než v rodném jazyce. Pojďme se společně podívat jaké otázky na pracovním pohovoru padají, jaké čekat a jak na ně odpovídat.

K dipozici jsou jako vždy karty, skripta i poslechová mp3. Odkazy najdete na konci článku.

 • Am I going to work in shifts?
 • Pracuje se na směny?
 • You would always be on the morning shift only.
 • Byl byste pouze na ranní směně.
 • Are there any bonuses?
 • Jsou nějaké bonusy?
 • There is a quarterly bonus of 5 % and an anual bonus of 10% in case the targets are achieved
 • Máme čtvrtletní bonus 5% a roční bonus 10% v případě splnění cílů.
 • Are you interested?
 • Máte zájem?
 • I don´t think so. The sallary is too low. Sorry.
 • Myslím že ne. Plat je příliš nízký, lituji.
 • Can you work at weekends, too?
 • Můžete pracovat i o víkendech?
 • I can, but I would prefer not to.
 • Mohu, ale raději bych nepracoval.
 • Do you have an experience dealing with co-workers?
 • Máte zkušenost v jednání se spolupracovníky?
 • I have experience of working with people, I used to run my own business
 • Mám zkušenosti s prací s lidmi.
 • Do you prefer working alone or a teamwork?
 • Pracujete raději samostatně nebo v týmu?
 • I can work both in a team or alone. However, I prefer working alone.
 • Umím pracovat v týmu i samostatně. Nicméně raději pracuji sám.
 • How long have you been unemployed?
 • Jak dlouho jste nezaměstaný?
 • I was laid off two month ago.
 • Byl jsem propuštěn přede dvěma měsíci.
 • How many days of holiday shall I have?
 • Kolik dní dovolené budu mít?
 • There are two weeks of paid holiday and two weeks of unpaid holiday
 • Jsou dva týdny placené dovolené a dva týdny neplacené dovolené.
 • I read you were looking for a waiter.
 • Četl jsem, že hledáte číšníka.
 • We were, but not anymore. Sorry.
 • Hledali jsme, ale už ne. Lituji.
 • I will think it over.
 • Rozmyslím si to.
 • When do you think you could let us know?
 • Kdy myslíte, že byste nám mohl dát vědět?
 • I´m looking for a job.
 • Hledám práci.
 • What kind of job are you looking for?
 • Jaký typ práce hledáte?
 • I´m sorry the job isn´t available anymore.
 • Lituji, to místo je již obsazeno.
 • Nevermind. Maybe next time.
 • Nevadí, možná příště.
 • Is the job still available?
 • Je to místo stále volné?
 • Sorry, already taken.
 • Promiňte, už je zadáno.
 • Is this job offer still actual?
 • Je to stále aktuální?
 • Yes, this job is still available.
 • Ano, to místo je stále volné.
 • Is this work for an indefinite or definite period of time?
 • Práce je na dobu určitou nebo neurčitou?
 • There is a definite contract for a year, then we will see.
 • Smlouva je na dobu určitou jednoho roku, pak uvidíme.
 • Tell me about your education.
 • Řekněte mi o vašem vzdělání.
 • I graduated in 1998 from the university with a master degree in economy and marketing.
 • V roce 1988 jsem vystudoval univerzitu s diplomem v oboru ekonomie a marketing.
 • Tell me something about yourself.
 • Řekněte mi něco o sobě.
 • My name is Peter, I am forty, married, two kids. All my professional life I have been a doctor.
 • Jmenuji se Peter, je mi čtyřicet, ženatý, dvě děti. Celý profesní život jsem doktorem.
 • Tell us about your experience.
 • Řekněte nám o svých zkušenostech.
 • I have had two longer-lasting jobs
 • Měl jsem dvě dlouhodobější místa.
 • Tell us about your skills.
 • Řekněte nám o svých dovednostech.
 • I am an advanced computer user, I have a driving licence and speak three languages.
 • Jsem pokročilý uživatel počítače, mám řidičský průkaz a mluvím třemi jazyky.
 • What are the salary conditions?
 • Jaké jsou platové podmínky?
 • You will get 25000 USD a year plus bonuses.
 • Dostanete 25000 USD ročně a bonusy.
 • What are the working hours?
 • Jaká je pracovní doba?
 • You will start at seven and finish at five.
 • Budete začínat v sedm a končit v pět.
 • I have worked in a catering, building and education.
 • Už jsem pracoval v pohostinství.
 • What is your experience in the field?
 • Jaké s tím máte zkušenosti?
 • I have a lot of experience with this.
 • Mám s tím velké zkušenosti.
 • I can communicate in English and basically in Spanish.
 • Komunikuji anglicky a základně španělsky.
 • When do I have to start?
 • Kdy musím nastoupit?
 • The sooner the better.
 • Čím dříve, tím lépe.
 • Where is your resumé?
 • Kde je vaše resumé?
 • Here – it says I have a long term experience in the branch.
 • Tady – říká že mám v oboru dlouhou zkušenost.
 • Why do you want to quit your actual job?
 • Proč chcete odejít ze současné práce?
 • I just need a change – I need new team and new challenges
 • Potřebuji změnu – potřebuji nový tým a nové výzvy.
 • Would you mind working manually?
 • Vadilo by vám pracovat manuálně?
 • I can also work manually.
 • Mohu pracovat i manuálně.

Ke stažení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *